Szukaj

Serwis

XML: kanał RSS XML: kanał Atom

Archiwum

Informacje

Jak rozwiązać swoje problemy finansowe - wystarczy odwiedzać moją stronę i czytać artykuły a reszta sama przyjdzie.

Linki.

Bank komercyjny .

Bank komercyjny jest instytucją wyspecjalizowaną jaka zajmuje się organizacją i pełną obsługą ruchu pieniądza pomiędzy ludźmi, a jednostkami gospodarczymi. Banki komercyjne mają za zadanie przede wszystkim gromadzić środki pieniężne, udzielać pożyczek i kredytów, jak również dokonywać rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Jest to bank jaki świadczy usługi masowym klientom, a usługi jakie świadczą banki komercyjne mają swoje uregulowania prawne i określa się je jako czynności bankowe. Większa część banków komercyjnych jakie działają na terenie Polski są bankami polskimi jakie są u nas zarejestrowane i jakie podlegają polskiemu nadzorowi bankowemu. Banki komercyjne są przedsiębiorstwami jakie nastawiają się na zysk. Zajmują się prowadzeniem w tym samym czasie różnych działalności, aby osiągać jak największe zyski. Dzięki temu, że banki komercyjne przyjmują depozyty mogą również pożyczać pieniądze swoim klientom. Każdy bank komercyjny działa w sposób bardzo dokładny i do prawidłowego działania ma opracowane różnego rodzaju regulaminy i schematy pomagające mu w organizacji.

Od czego uzależniona jest działalność banku komercyjnego.

Działalność banku komercyjnego uzależniona jest od kilku czynników jakimi jest sytuacja ekonomiczna, porządek prawny i polityka gospodarcza państwa. W przypadku sytuacji ekonomicznej mowa oczywiście o samym zapotrzebowaniu na kredyty czy też lokaty. Samo działanie banku komercyjnego opiera się na trzech zasadach. Pierwszą z nich jest samodzielność, czyli podejmowanie samodzielnie pełnych decyzji jakie dotyczą polityki banku i samej struktury organizacyjnej. Drugą zasadą banków komercyjnych jest samofinansowanie, które opiera się na maksymalizowaniu zysków. Trzecia zasada to uniwersalizm, czyli przyjmowanie jednakowych zasad co do tworzenia, likwidacji i kontroli banku. Banki komercyjne dzieli się według trzech zasadniczych kryteriów. Po pierwsze brana jest forma własności, w której wyróżnia się banki państwowe, banki spółdzielcze i banki w formie spółek akcyjnych. Drugi rodzaj to podział banków komercyjnych ze względu na rodzaj usług jakie oferują. Mamy tutaj banki uniwersalne i specjalistyczne, oraz niszowe. Trzeci podział to podział kredytów komercyjnych ze względu na typ klientów. Mamy wówczas banki detaliczne i hurtowe.

Każdy bank komercyjny ma do spełnienia kilka zadań. Należy do nich między innymi maksymalna koordynacja działań długookresowych i bieżących, jak również dostosowanie działalności do warunków jakie panują na zewnątrz. Polityka banku komercyjnego ma za zadanie osiągać cele szczegółowe, udzielać kredytów, gwarancji bankowych oraz pożyczek i poręczeń, jak również emitować bankowe papiery wartościowe. Do zadań polityki banków komercyjnych należy również wykonywanie operacji wekslowych i czekowych jak również przechowywanie papierów wartościowych i przedmiotów. Bank komercyjny dąży do osiągnięcia niezbędnego do działania zysku i dąży do tego, aby utrzymać ryzyko jakie ponosi w takich granicach, że będzie to dla niego w pełni bezpieczne. Cele działalności banku komercyjnego formułowane są poprzez określenie jaki jest zysk banku, jakie są jego priorytetowe czynności, jaka jest suma bilansowa, a także jaka jest maksymalna wartość akcji banku. Na świecie istnieją dwa modele banków komercyjnych. Pierwszym z nich jest model amerykański, a drugim model europejski. W modelu amerykańskim jest zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym, zaś w modelu europejskim tego zakazu nie ma.

 
admin 27 10 17 - 11:59 | | Domyślne